ચોથો પાયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોથો પાયો

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક સૂઝસમજ; ઢંગઢાળો.