ચોરનારને ચાર આંખ હોય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરનારને ચાર આંખ હોય

  • 1

    ચોર ચારે બાજુથી સાવધ રહે છે.