ચોરીનું મોં કાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરીનું મોં કાળું

  • 1

    ચોરીના ધનથી તવંગર ન થવાય; છેવટે ચોરીથી નુકસાન જ થાય.