ચોરીમાંથી દાંત કકડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરીમાંથી દાંત કકડાવવા

  • 1

    લગ્ન થતાંવેંત અણબનાવ થવો.

  • 2

    શરૂઆતમાં જ ઝગડો થવો.