ચોરીમાંથી દાંત કચડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરીમાંથી દાંત કચડવાં

  • 1

    લગ્ન થતાંવેત અણબનાવ થવો.

  • 2

    શરૂઆતમાં જ ઝગડો થવો.