ચોરીમાંથી રંડાપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરીમાંથી રંડાપો

  • 1

    લગ્નમંડપમાં જ પતિ ગુજરી જવો.

  • 2

    વેપાર માંડતાં જ દેવાળું નીકળવું.