ચોરી ઉપર શિરજોરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોરી ઉપર શિરજોરી

  • 1

    ચોર કોટવાળો દંડે; ગુનેગાર છતા સામાને ગળે પડવું-તેના પર આક્ષેપ કરવો.