ચોર કોટવાળને દંડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોર કોટવાળને દંડે

  • 1

    ગુનેગાર છતાં સામાને ગળે પડવું-તેના પર આક્ષેપ કરવો.