ચોર પેસવો (શરીરમાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોર પેસવો (શરીરમાં)

  • 1

    શરીરમાં ભારે રોગ દાખલ થવો.