ચોર બંદરનો વાવટો ઊડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોર બંદરનો વાવટો ઊડવો

  • 1

    દેશદેશાવર બહોળો વેપાર કરવો; તેમ કરી બહુ ધન મેળવવું.