ગુજરાતી માં ચોળાઈની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળાઈ1ચોળાઈ2ચોળાઈ3

ચોળાઈ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોળ; ચોળાની સીંગ.

 • 2

  એક ભાજી.

ગુજરાતી માં ચોળાઈની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળાઈ1ચોળાઈ2ચોળાઈ3

ચોળાઈ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોળ; ચોળાની સીંગ.

ગુજરાતી માં ચોળાઈની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોળાઈ1ચોળાઈ2ચોળાઈ3

ચોળાઈ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોળાની સીંગ.