ચોળીને ચીકણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોળીને ચીકણું કરવું

  • 1

    ચોળાચોળ કરીને બગાડવું કે નાહક લંબાવવું.