ગુજરાતી માં ચોવીસાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોવીસા1ચોવીસા2ચોવીસા3

ચોવીસા1

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ચોવીસના આંક; તેનો ઘડિયો.

ગુજરાતી માં ચોવીસાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોવીસા1ચોવીસા2ચોવીસા3

ચોવીસા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોવીસ કડીઓ ધરાવતો એક કાવ્યપ્રકાર.

ગુજરાતી માં ચોવીસાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોવીસા1ચોવીસા2ચોવીસા3

ચોવીસા3

પુંલિંગ બહુવયન​ & પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ૨૪x૧ થી ૨૪x૧૦ સુધીનો ઘડિયો.