ચૌદ ભુવન એક થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૌદ ભુવન એક થવાં

  • 1

    ગજબ થવો; પ્રલય થવો.