ચૌદ લોકનો નાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૌદ લોકનો નાથ

  • 1

    પરમેશ્વર.