છૂટો હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટો હાથ

  • 1

    ઉદારતા; ખરચાળપણું.

  • 2

    વાત વાતમાં મારવાની ટેવ.