છઠ્ઠીનું ધાવણ ઓકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છઠ્ઠીનું ધાવણ ઓકાવવું

  • 1

    ખૂબ ઉલટી થવી.

  • 2

    મરણતોલ માર મારવો.