છેડા છોડી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડા છોડી નાખવા

  • 1

    હિંમત હારી જવી.

  • 2

    સંબંધ તોડી નાખવો.