છેડો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો વાળવો

  • 1

    (મરણ બાદ) મોઢે માથે ઓઢીને લાંબે ઘાંટે રડવું.

  • 2

    અંત આણવો.

છેડો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેડો વાળવો

  • 1

    મોં ઢાંકી રડવું.