છપ્પનવેપારી ને ભારો કૂંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનવેપારી ને ભારો કૂંચી

  • 1

    કરવું કંઈ નહીં ને દમામ ઘણો.