છેલ્લો પરોણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લો પરોણો

  • 1

    મરણને કાંઠે આવી પહોંચેલો માણસ.