છેલ્લે ક્યારે પાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લે ક્યારે પાણી

  • 1

    ઘડપણના છેવટના દહાડા.

  • 2

    છેવટની હદ.