છાંટા ઊડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટા ઊડવા

  • 1

    સ્પર્શદોષ લાગે તે જાતના પાણીના છાંટા ઊડવા.

  • 2

    નઠારી સોબતની અસર થવી.