છાતીએ બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીએ બાંધવું

  • 1

    છાતી સરસું ચાંપવું.

  • 2

    પાસેને પાસે રાખવું.

  • 3

    ધવરાવવું.