છાતી ઉપર મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઉપર મૂકવું

  • 1

    તદ્દન નજીક કે સામે મૂકવું (કંટાળાનો ઉદ્ગાર).