છાંદો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંદો ઘાલવો

  • 1

    બધા પ્રકારનું ભોજન અડવાળીને ગવાનિક કરવું અને પછી જાતે જમવું.