છાપરાં ઠેકવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપરાં ઠેકવાં

  • 1

    ઉદ્ધતવેડા કરવા.

  • 2

    અતિશય આનંદ દેખાડવો.