છાપરે ચડીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપરે ચડીને

  • 1

    સૌ સાંભળે એમ; જાહેર રીતે.