છાપાનું ભૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપાનું ભૂત

  • 1

    ('પ્રિન્ટર્સ ડેવિલ') છપાણમાં રહેતી ભૂલ; છાપભૂલ.