છાશ-બાકળું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાશ-બાકળું થવું

  • 1

    ખાટું થઈ જવું; બગડી જવું.

  • 2

    લાક્ષણિક મોં પડી જવું-ઊતરી જવું.