છાશ પીવાટાણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાશ પીવાટાણું

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી સવારનો (નાસ્તાનો) વખત.