છાશ લેવા જવું ને દોણી સંતાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાશ લેવા જવું ને દોણી સંતાડવી

  • 1

    કરવું છતાં તેની શરમથી સંતાડવું-છુપાવીને કરવું.