છીંકતાં છીંડું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છીંકતાં છીંડું પડવું

  • 1

    સહેજસાજમાં વાંકું પડવું-માઠું લાગવું.