છીંકો આવે તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છીંકો આવે તેવું

  • 1

    તદ્દન સ્વચ્છ (સ્વચ્છતા બતાવવા).