છોડાં કાઢી નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છોડાં કાઢી નાખવાં

  • 1

    ઝાટકવું; ઠપકો આપવો; કડક ટીકા કરવી.

  • 2

    મારવું.