છોતરાં કાઢી નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છોતરાં કાઢી નાખવાં

  • 1

    સખત ટીકા કે ઝાટકણી કાઢવી.