છોયલો કૂવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છોયલો કૂવો

  • 1

    આડાઅવળા મળતર વિનાનું-માત્ર મજૂરી મળે તેવું કામ.