જેજેકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેજેકાર

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    જયજયકાર; જીતની ખુશાલીનો પોકાર.