જેઠીમધનો શીરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેઠીમધનો શીરો

  • 1

    જેઠીમધમાંથી બનાવાતી-તેના સત્ત્વની એક ઔષધિ.