જંત્રમધ્યાહ્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જંત્રમધ્યાહ્ન

  • 1

    ખરો બપોર (છાયાયંત્ર પ્રમાણે પૂરેપૂરો).