જુદું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુદું કરવું

  • 1

    છૂટું પાડવું.

  • 2

    તોડી નાખવું.

  • 3

    સહિયારા કે ભેગામાંથી આગવું કરવું.