ગુજરાતી

માં જનમોતરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમોતરી1જનમોત્રી2જન્મોતરી3જન્મોત્રી4

જનમોતરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જન્મ પછી ઉત્તરોત્તર બનનારા બનાવ ને લાભહાનિ જણાવતી જન્મકુંડળી પરથી જોષીએ બનાવેલી પત્રિકા.

ગુજરાતી

માં જનમોતરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમોતરી1જનમોત્રી2જન્મોતરી3જન્મોત્રી4

જનમોત્રી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જન્મ પછી ઉત્તરોત્તર બનનારા બનાવ ને લાભહાનિ જણાવતી જન્મકુંડળી પરથી જોષીએ બનાવેલી પત્રિકા.

ગુજરાતી

માં જનમોતરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમોતરી1જનમોત્રી2જન્મોતરી3જન્મોત્રી4

જન્મોતરી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જનમોતરી; જન્મ પછી ઉત્તરોત્તર બનનારા બનાવ ને લાભહાનિ જણાવતી જન્મકુંડળી પરથી જોષીએ બનાવેલી પત્રિકા.

મૂળ

સર૰ म.

ગુજરાતી

માં જનમોતરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમોતરી1જનમોત્રી2જન્મોતરી3જન્મોત્રી4

જન્મોત્રી4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જનમોતરી; જન્મ પછી ઉત્તરોત્તર બનનારા બનાવ ને લાભહાનિ જણાવતી જન્મકુંડળી પરથી જોષીએ બનાવેલી પત્રિકા.

મૂળ

સર૰ म.