જૂનો જોગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જૂનો જોગી

  • 1

    (કોઈ ક્ષેત્રમાં) જૂનેથી કસાઈને તૈયાર થયેલ વ્યક્તિ (તેને માટે આ પ્રયોગ કરાય છે.).