જપતી ખસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જપતી ખસવી

  • 1

    જપતી કરાવવા મૂકેલા સરકારી માણસોનું પાછા જવું.