જબરું લાકડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જબરું લાકડું

  • 1

    વિશેષ મજબૂત પક્ષ કે ટેકો.

  • 2

    પીડાકારક પંચાત.