જેમ કે, એમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેમ કે, એમ

  • 1

    ખપ કે જરૂર મુજબ.