જરા જેટલું મોઢું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જરા જેટલું મોઢું થઈ જવું

  • 1

    લાજીને ધૂળ થઈ જવું.

  • 2

    મોઢું સાવ સુકાઈ જવું.