જુલાબ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુલાબ આપવો

  • 1

    ઝાડાનું ઓસડ આપવું.

  • 2

    લાક્ષણિક સખત ધમકાવવું; બરોબર ગભરાવવું.