જુલાબ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુલાબ લાગવો

  • 1

    રેચની અસર થવી; દસ્ત થવા લાગવો.