જેવો આવ્યો, તેવા તૂટી પડ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેવો આવ્યો, તેવા તૂટી પડ્યા

  • 1

    આવ્યો કે તરત જ તૂટી પડ્યા.